Vào thẳng nội dung chính

Phát triển ứng dụng web

Chỉ có thể ghi danh vào khóa học này qua thư mời.

Giới thiệu về khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học này! Phát triển web là kiểu lập trình phổ biến và quan trọng nhất trong các hoạt động phát triển cơ bản hàng ngày. Có thể được sử dụng cho tất cả các loại ứng dụng web: từ một trang web tĩnh và đơn giản cho đến một trang web động với một ứng dụng được trang bị đầy đủ chức năng . Môi trường Java cung cấp hàng tá khung và giúp nâng cao sự linh hoạt và hiệu quả cao của các nhà phát triển để xây dựng một ứng dụng web.

Để tham gia vào hệ sinh thái của các khung công tác java để phát triển web, một công nghệ đầu tiên bạn phải học là phát triển ứng dụng Web với Servlet / JSP trong Java. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn nên đi đúng hướng khi bước vào học giai đoạn đầu tiên của phát triển web bằng ngôn ngữ Java.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu nền tảng phát triển web gồm code html hỗn hợp và code java, từ các dòng mã cơ bản cho tới các chủ thể phức tạp khác.

Hãy tạo những dòng mã thật hay với web Java nhé!


Mã khóa học:

PRJ321x

Tên khóa học:

Ứng dụng Web Java

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu được những công nghệ cốt lõi trong lập trình Web Java hiện đại.

- Hiểu cách tự mình phát triển và triển khai các website viết bằng Java.


Cấu trúc khóa học:

Trong môn này, bạn sẽ học những chủ đề sau:

- Giới thiệu về JavaWeb

- Sơ lược về JSP, Servlet Container

- Xử lý Form & Beans

- Một số object hữu ích và scope 

- Cách sử dụng JDBC trong JSP

- Cách sử dụng JSTL trong JSP

Phần 1: Căn bản về Web Java

- Giới thiệu JavaWeb

- Servlet Container

- Thiết lập môi trường

- Xây dựng ứng dụng đầu tiên: tạo một trang servelt/ và một trang JSP.

- File mô tả cho việc triển khai: web.xml

- Triển khai trong môi trường nội bộ

- Triển khai trên Internet

Những khái niệm cơ bản

- Giới thiệu các JSP Element và JSP Directive

Import các class Java vào trong JSP
Đọc các tham số từ URL
Chèn script vào HTML 
Chèn file vào các file khác
Chuyển tiếp và điều hướng
Thẻ khai báo
Tóm tắt các thẻ JSP

- Kiến trúc Model 1 vs. Model 2

- Dùng các API ngoài trong các ứng dụng in Web

- Xử lý Exception trong JSP

- Vòng đời của Servlet 

Phần 2: Xử lý Form & Beans

- JSP Beans 

- Beans và Scope 

- Gán thuộc tính cho Bean Setting Bean Properties bằng tham số

- Form

- HTTP Post

- Sử dụng Bean để chứa dữ liệu trong form

- Thêm các quy tắc hợp lệ vào Beans 

- Các form tự kiểm 

- Kiểm tra hợp lệ Form bằng kiến trúc MVC

Phần 3: Các scope trong Web Java & các object hữu ích

- Object Session

- Object Application

- Object Servlet Context 

- Khởi tạo tham số từ web.xml 

- Xem lại các Object Scope

- Cookies

Phần 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu

- Kết nối tới một cơ sở dữ liệu 

- Cài đặt một data source JNDI 

- Truy vấn cơ sở dữ liệu 

- Chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu 

Phần 5: Đơn giản hóa trang JSP bằng cách dùng JSTL

- Các thẻ JSTL

- Bắt đầu với JSTL: Hello World JSTL 

- Truy xuất giá trị trong JSTL 

- Getting URL Parameters in JSTL 

- Phát biểu "if" của JSTL 

- Thẻ Choose trong JSTL 

- Vòng lặp foreach trong JSTL 

- Tham chiếu tới các object Java trong JSTL 

- Các object JSTL ẩn

- Sử dụng Map trong EL

- Xuất ra các biến: so sánh thẻ c:out và sử dụng EL trực tiếp

- forEach: lặp qua các danh sách

- Sử dụng các file ngoài: đồ họa, CSS, v.v...

- Các miếng ghép dùng lại được: sử dụng JSTL c:import 

- Truy vấn SQL với JSTL 

- Gán giá trị cho biến trong JSTL 

- Biểu thức trong EL 

- Tạo các URL với JSTL 

- Các kí tự đại diện và đọc một dòng trong JSTL 

- Các hàm JSTL

- Các câu SQL cập nhật và giao tác trong JSTL 

- Sử dụng JSTL để định dạng

- Các thẻ tự định nghĩa

Điều kiện tiên quyết

Để học tốt môn này, bạn nên có một số kĩ năng lập trình căn bản thông qua những môn học sau: PRF192x - Creating your first program, PRO192x - Lập trình hướng đối tượng bằng Java, PRJ311x - Desktop Java Applications


Thiết kế chương trình

Chu Tuấn Luyện

- Senior Java Developer. Hiện đang là giảng viên của trường Đại học FPT.
- Facebook:https://www.facebook.com/Quanduirach

Nguồn học liệu

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online ,XiSo Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do XiSo thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của XiSo không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với XiSo. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo XiSo để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng XiSo có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Udemy


Kênh phản hồi:

XiSo sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email: program@xiso.edu.vn